دوره ویدیویی کاملا رایگان

راه های مختلف را امتحان کردی و به کاهش وزن نرسیدی؟

در این دوره رایگان یاد می‌گیری


در کمتر از نیم ساعت افکار منفی و ناامید کننده در کاهش وزن رو شناسایی کنی

در همین زمان کوتاه، موقعیت های کاهش انگیزه رو پیدا کنی

یاد میگیری باتوجه به شرایط الانت وزن کم کنی

و احساس خوب رسیدن به وزن ایده آل رو در خودت ایجاد کنی

این دوره کاربردی همون چیزیه که کم داشتی