• اگر موضوعی هست گه لازم است ما در جریان باشیم،در این قسمت بنویسید.